Ons privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe we alle persoonlijke informatie gebruiken die we over jouw verzamelen wanneer jij deze website gebruikt. Houd er rekening mee dat we dit beleid van tijd tot tijd kunnen bijwerken.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Peeters asperges gevestigd aan Baarloseweg 15-A 5988 NL Helden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Wie we zijn
Dit is de website van Peeters asperges

 

Ons vestigingsadres:
Baarloseweg 15-A
5988 NL Helden
Nederland

 

esther-johan@ziggo.nl
www.peetersasperges.nl
+31 (0)6 13 56 49 26

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14121513
Ons btw-nummer : 159782405B01

 

Luke Heijnen is de functionaris Gegevensbescherming van Peeters asperges.
Hij is te bereiken via lukeheijnen@packiejan.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je online ons contactformulier invult, of een grote bestelling voldoet via onze (online)boerderijwinkel zal aan jouw gevraagd worden om gegevens in te vullen.

 

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 

•           Voor- en achternaam;
•           E-mailadres;
•           Telefoonnummer;
•           Straat en huisnummer;
•           Postcode en woonplaats;
•           Land;
•           IP-adres;
•           Aankoopgedrag Peeters asperges;

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

•     Jouw te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te
•     verschaffen over onze producten.
•     Jouw te informeren over wijzigingen van onze producten.
•     Om betaalfacturen op te maken.

 

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de
gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een
aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de verkoop van onze producten. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Geautomatiseerde besluitvorming
Peeters asperges neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen,
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peeters asperges) tussen zit.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 

Als je een aanvraag doet via ons contactformulier dan staat je aanvraag alleen in onze mail box. Worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

 

Je ingevulde gegevens voor grote bestellingen via ons (online)boerderijwinkel worden na 1 dag automatisch verwijdert.

 

Wil er er toch zeker van zijn dat je gegevens automatisch na 1 dag worden verwijdert. Kun je een verzoek doen om de gegevens te laten verwijderen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Wij verkopen geen gegevens aan derden.
Wij delen de persoonsgegevens alleen als het nodig is om onze taken uit te kunnen voeren.

Onze mailbox is gehost bij Ziggo.

Beveiliging persoonsgegevens
Peeters asperges neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lukeheijnen@packiejan.nl.

 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication,
zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.
Alle toegang tot deze gegevens is beveiligd via wachtwoorden die regelmatig veranderd worden.

 

Peeters asperges verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Peeters asperges blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Een cookie is een stukje code waarmee de webserver activiteiten van de webbrowser kan identificeren en volgen.
Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies
en jouw een optie getoond om extra cookies wel of niet te plaatsen.

 

Raadpleeg ons volledige cookiebeleid voor meer informatie om te zien welke specifieke cookies op deze website worden gebruikt.

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook.
Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf.
Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peeters asperges en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lukeheijnen@packiejan.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogenlijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Peeters asperges wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassingen aan dit privacy beleid
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Laatste aanpassing gedaan op 24-05-2018.

X